Hoe zit het met de service?

Villette fietsen krijgen hun service en garantie via de fabrikant, Bluezone Mobility. Voor de uitvoering van de uitlevering, service en garantie maakt de fabrikant gebruik van een aantal gespecialiseerde partijen, afhankelijk van uw woonplaats.

Garantievoorwaarden

1. GARANTIE

1.1 Blue Zone Mobility (BZM) garandeert dat de fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, eea voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de fiets.

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door BZM op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

2. GARANTIEPERIODE

2.1 Op frames en ongeveerde voorvorken geldt 5 jaar garantie op constructie- en/of materiaalfouten.

2.2. Voor verende voorvorken, dempers en overige onderdelen, m.u.v. de in onder 2.4 genoemde delen, geldt eenzelfde garantie van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4 Op slijtende onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Voor overige lak- en chroomdelen (stuur) geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

3. GARANTIE-UITSLUITINGEN

3.1. In de navolgende gevallen, ter beoordeling van BZM, vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

b. De fiets is niet conform de aanwijzingen onderhouden;

c. Technische reparaties zijn niet op vakkundig verricht;

d. Naderhand gemonteerde onderdelen voldoen niet aan de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;

e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de erkende dealer is ondertekend.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van BZM voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;

b. Niet tijdig vervangen van slijtende onderdelen zoals genoemd onder 2.4;

c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

4. GARANTIEONDERDELEN

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan BZM heeft vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of construc¬tiefout, naar keuze van BZM worden gerepareerd of vergoed. Eventuele kosten van (de-) montage zijn voor de eigenaar.

4.2. Bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken komt gedurende 3 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar BZM zijn voor de eigenaar, tenzij het onderdeel onder garantie valt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel onder garantie valt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt BZM voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

5. INDIENEN CLAIM

5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Aankoopbon en eigendomsbewijs moeten daarbij aan de dealer worden overhandigd.

5.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal BZM desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde fietsenmaker.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Een gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat BZM aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van BZM reikt nooit verder dan is om¬schreven in deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van BZM voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

• De levering van de fiets aan huis wordt geoptimaliseerd. Per levering wordt circa 10 minuten uitgetrokken voor uitleg over de werking van de fiets en het op maat afstellen van de fiets.

• De consument wordt verzocht een korte proefrit te maken, waarna de afstelling kan worden geperfectioneerd en de fiets 100% rijklaar is.

• Het retourpercentage bij online aankopen zal zo tot een absoluut minimum worden beperkt. Bij aflevering wordt de fiets immers geheel naar wens afgesteld.

• Het eigen callcenter zal bij intake van een klacht direct de juiste analyse maken en de call naar de eigen serviceverlener doorzetten.

• De afhankelijkheid van derden wordt minimaal, waardoor de flexibiliteit groeit.

• Servicecalls worden binnen 5 werkdagen opgelost, op voorwaarde dat onderdelen van toeleveranciers op voorraad zijn. In geval een reparatie langer dreigt te duren zal een (niet-elektrische) leenfiets worden verstrekt. Zo nodig worden Fietsned-monteurs ingeschakeld.

• Alle consumentenleveringen worden binnen 2 tot maximaal 10 werkdagen gerealiseerd. In het hoogseizoen worden alle rayons 2x per week aangedaan, in het laagseizoen 1x per week. In principe kan nu al worden voorspeld wanneer een fiets die in week Y in rayon Z wordt besteld, zal worden afgeleverd. Vanwege de logistiek kan er van deze leverdagen niet worden afgeweken. Is een klant niet in staat de fiets op de leverdag aan te nemen, dan zal de fiets 3 of 4 dagen of (in het laagseizoen) een week later worden aangeboden.

• Reparaties die niet ter plekke kunnen worden uitgevoerd worden in de centrale werkplaats uitgevoerd. De te repareren fietsen worden in de diverse rayons op dezelfde dagen als de leverdagen opgepikt en later weer afgeleverd.

• Een dag voor levering of reparatieafspraak krijgt de consument een SMS met het tijdslot waarin men de monteur kan verwachten. Het is een tijdslot van 3 uur, zodat men niet de hele dag thuis hoeft te blijven.